Գոհունակութեան աղօթք

ՄԱՂԹԱՆՔ

Օրհնեալ Տէր, որ բնակեալդ ես ի բարձունս, եւ օրհնեալ են փառք մեութեան քոյ, որ հաստատեցեր զլուսաւորս ի բարձունս, ի յերկնից զլոյս ծագեցեր ընդ ամենայն տիեզերս: Արարեր զարեգակն լուսատու տուընջեան, զլուսինն եւ զաստեղս՝ լուսատու գիշերոյ եւ զլոյս ճրագի. դու ես լոյս գովելի, սուրբ եւ առաջին լոյսն. ի քէն փախնու խաւարն. եւ զլոյս քո կենդանի, Տէր, ծագեա ի սիրտս մեր: Եւ մեք միաբան ասասցուք. օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց քոց. եւ քեզ երգեմք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՕՐՀՆԵՑԻՑ

Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ. լուիցեն հեզք եւ ուրախ եղիցին:
Մեծ արարէք զՏէր ինեւ. եւ բարձր արասցուք զանուն նորա ի միասին:

Խնդրեցի ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ. յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս:
Մատիք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն:
Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուաւ սմա. յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա:

Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք իւրովք, եւ պահէ զնոսա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Գոհունակութեան աղօթք

Օրհնեալ եւ փառաւորեալ Աստուած՝ ամենասուրբ Երրորդութիւն, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ընդունէ՛ մեր սրտերէն ցայտող անհուն գոհունակութեան եւ շնորհակալութեան արտայայտութիւնները, որ մեզ արժանի ըրիր տեսնելու այս օրը եւ մասնակից դառնալու մեր ուխտի նորոգման այս բացառիկ առիթին: Ամենալից

օրհնութեամբդ լեցուր եւ սրբէ՛ մեզ, եւ տաճարիդ դռներուն պէս բա՛ց մեր առջեւ երկնաւոր սեղանդ, որպէսզի ուխտագնացութեան եւ հոգիի ճանապարհորդութեան յատուկ այս օրերուն՝ առատալիր կերպով վայելենք հոգեւոր բարիքներդ, եւ լեցուինք նոր շունչով ու նոր կեանքով եւ Աստուծոյդ ամենալից ու մշտական ներկայութեամբ: Ամէն:

(Visited 105 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԱԶԴԱԿ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: